Përvoja jonë, tregon se çdo kompani që përdor software të specializuar dhe aplikimet, ka nevojë për IT mbështetjen nga inxhinierë dhe teknikë për mirëmbajtjen e sistemeve kompjuterike në përgjithësi.

Investimi në mirëmbajtjen mujore në afat të gjatë mundëson

  • efikasitet më të madh
  • menaxhim më të mirë të resurseve
  • e përmirëson produktivitetin e punonjësve

që përfundimisht rezulton në rritjen e fitimeve të kompanisë.

Për këtë arsye ne ofrojmë disa modele të mbështetjes profesionale IT:

Paket MIKRO           Paket MEDIUM           Paket MAKRO

 

Paketat përfshijnë vizitë në kompani, mirëmbajtje nëpërmjet telefonit ose onlinie, onsite mirëmbajtje, lidhje të largëta me sistemin tuaj për intervenim.

Vëllimi i pakos varet nga numri i ndërhyrjeve dhe kohëzgjatja e intervenimit.

Paketa e projektuar për nevojat tuaja do të optimizohet dhe rregullohet në konsultim me ju.