Synimi ynë është t’u ofrojmë nivel më të lartë konfidencialitetit dhe sigurisë së të dhënave personale për vizitorët në faqen tonë të internetit www.infosignal.com.mk

Këto rregulla për mbrojtjen e të dhënave personale shpjegojnë mënyrat në të cilat ne mbrojmë të dhënat personale të vizitorëve tanë, si dhe të gjithë informacionin që na jepet. Politika e privatësisë mund të plotësohet ose ndryshohet nga kushte specifike që lidhen me faqen e internetit.

 

Çfarë të dhënash mund të mbledhim?

 • Emri dhe mbiemri;
 • Email;
 • Numri i telefonit;
 • Adresa e kartës së identitetit ose adresa e vendbanimit;

 

Ne rezervojmë të drejtën për të kërkuar informacion shtesë.

Të dhënat në faqen tonë të internetit shkarkohen dhe përpunohen në mënyrat e mëposhtme:

 • Duke futur informacionin e kontaktit përmes formularëve për këtë qëllim
 • Si do të përdoren të dhënat?

 

Të dhënat që na jepni do të regjistrohen në mënyrë elektronike dhe mund të përdoren për qëllimet e mëposhtme:

 • Për qëllime statistikore;
 • Për t’ju kontaktuar.

Të gjitha të dhënat e lëna nga vizitorët në faqen tonë të internetit ose të ofruara përmes komunikimit të drejtpërdrejtë me punonjësit tanë, na mundësojnë të ofrojmë informacion rreth shërbimeve tona. Të gjitha të dhënat e dhëna mund të përdoren për të përmbushur detyrimet kontraktuale ndërmjet palëve. Nëse bëjmë disa ndryshime në faqen e internetit, informacioni që ju jepni mund të përdoret për t’ju informuar për ndryshime të tilla.

 

Ruajtja e të dhënave personale

Informacioni që ruajmë mund të ndahet midis punonjësve, duke siguruar përpunimin dhe ruajtjen e këtyre të dhënave. Duke përdorur këtë faqe interneti, ju pranoni transmetimin dhe ruajtjen e të dhënave të tilla.

Të dhënat ruhen në një kasafortë. Dërgimi i të dhënave përmes internetit nuk është plotësisht i sigurt. Megjithatë, faqja garanton se merr të gjitha hapat e arsyeshëm për të mbrojtur informacionin që dorëzoni në mënyrë elektronike përmes llogarisë tuaj.

Vizitori i faqes së internetit është përgjegjës për të dhënat që dërgon në mënyrë elektronike. Mund t’ju lejohet qasja në pjesë të faqes sonë të internetit që kërkojnë një fjalëkalim. Ju jeni përgjegjës për sigurinë dhe konfidencialitetin e fjalëkalimeve tuaja.

 

Përpunimi dhe transferimi i të dhënave personale

Në raste të caktuara, ekziston mundësia që të dhënat tuaja të vihen në dispozicion, por vetëm për subjektet që kanë lidhje me ne dhe që ofrojnë të njëjtin nivel mbrojtjeje me nivelin e ofruar nga infosinjali.

Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni që zbulimi i të dhënave të palëve të treta mund të jetë, ndër të tjera, në rastet e mëposhtme:

 • Në rast të një kërkese të justifikuar ligjërisht nga të tretët, përfshirë edhe organet shtetërore;
 • Në rast të parandalimit të aktiviteteve të mundshme ose ekzistuese për financimin e terrorizmit ose shkelje të rregullave të pastrimit të parave;

 

Lidhje me faqet e internetit të palëve të treta

Faqja jonë e internetit mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta. Këto faqe interneti kanë rregullat e tyre për mbrojtjen dhe përdorimin e të dhënave personale, të cilat ju i pranoni kur vizitoni faqen përkatëse të internetit. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për faqet e internetit të palëve të treta të listuara.

 

Kontaktoni me ju

Duke vizituar këtë faqe interneti dhe duke ofruar informacionin tuaj personal dhe informacionin e kontaktit, ju pranoni të merrni njoftimet tona eventuale, në cilëndo nga pajisjet tuaja të komunikimit, përmes çdo kanali të disponueshëm të shpërndarjes. Ju keni të drejtë të na kërkoni që të ndalojmë dërgimin e emaileve ose kanaleve të tjera të komunikimit në çdo kohë.

 

Qasja në informacion

Në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, ju keni të drejtë të kërkoni:

 • Të pajisen me informacion mbi përpunimin e të dhënave personale;
 • Ndaloni përpunimin e të dhënave personale;
 • Për të plotësuar, modifikuar ose fshirë informacionin e përpunimit të të dhënave personale.

 

Kontaktoni

Kontaktoni
Adresa: Rr. 50 Divizioni 41a

Sasko Burcevski,
sashko.burchevski@infosignal.com.mk