Проектирање и целосна изведба на компјутерски мрежи според Вашите потреби. Оптимизирање на организацијата на компјутерската мрежа и одржување на постоечки и нови компјутерски мрежи.

Нудиме консултантски услуги за проширување и/или подобрување на веќе постоечките компјутерски мрежи, кои предвидуваат и додавање на нови периферни уреди во системот како и поврзување на нови компјутери.