Sasko Burcevski, zyrtar për mbrojtjen e të dhënave personale

E-mail: sashko.burchevski@infosignal.com.mk