Нашето досегашно искуство покажува дека секоја компанија којашто користи специјализиран софтвер и апликации има потреба од информатичка поддршка од инженери и техничари за одржување на компјутерските системи во целина.

Инвестицијата во месечно одржување на долгорочен план обезбедува

  • поголема ефикасност
  • подобро менаџирање со ресурсите
  • подобрена продуктивност на вработените

што конечно резултира со зголемен профит  за компанијата.

За таа цел Ви нудиме неколку модели на стручна IT поддршка:

Пакет МИКРО           Пакет МЕДИУМ           Пакет МАКРО

 

Во пакетите се вклучени посета на фирмата, телефонска и online поддршка, onsite поддршка, далечинско поврзување со Вашиот систем за интервенција.

Обемот на пакетот зависи од бројот на вклучени интервенции и времето на одзив.

Пакетот наменет за Вашите потреби ќе биде оптимизиран и прилагоден во консултација со Вас.