Компјутерски програми и апликации според Вашите потреби:

    • финансиско работење
    • материјално работење
    • плата
    • основни средства
    • софтвер за фактурирање стационар и амбуланта