Нудиме изнајмување на информатичка опрема:

  • Персонални компјутери
  • Лаптоп компјутери
  • Печатари
  • Монитори
  • Сервери и сл.,

краткорочно или долгорочно, со вклучен потрошен материјал- со пресметка за цена по страница.